آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سال 1403مربوط به سال مالي 1402شركت پتروشيمي خراسان

چاپ آگهي مجمع عمومي عادي سال 1403 مربوط به سال مالي1402 و مجمع عمومي فوق العاده در روزنامه هاي خراسان شمالي و روزنامه اطلاعات

متن کامل خبر

جهت مشاهده روزنامه ها روي لينك هاي زير كليك نماييد

اطلاعات

خراسان شمالي

اطلاعات 2

روابط عمومي پتروشيمي خراسان