آموزش

در عصر دانش محور امروز كه تخصص و فرهيختگي انسانها نياز اساسي سازمانها محسوب ميشود، مديريت پايدار منابع انساني در همه ابعاد از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و حفظ و پرورش كاركنان دانشي نقشي تعيين كننده در موفقيت سازمانها دارد. به بياني ديگر آموزش راز ماندگاري در گستره رقابت بوده و سازمانهاي موفق و چابك كه فراتر از تغيير حركت مي كنند آموزش را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار ميدهند امور آموزش پتروشيمي خراسان نيز با قريب به 2 دهه فعاليت آموزشي همواره درراستاي اعتلاي دانش فني و فرهيختگي كاركنان اهتمام ورزيده است.

اهداف و برنامه ها

 • بهبود و ارتقای سطح کیفی و کمی عملکرد فردی و سازمانی و ارتقای سطح بهره وری
 • توسعه مهارتها و توانایی های انجام کار و درک دانش و اطلاعات موردنیاز کارکنان به تناسب نیاز شغل و سازمان با استقرار استاندارد آموزشی ISO 10015
 • توسعه دانش و مهارت های ادراکی- فنی- انسانی و نگرش های لازم برای موفقیت و بهبود عملکرد به تناسب پیشرفت فناوری
 • شناسایی و پرورش استعدادهای نهفته کارکنان و افزایش خلاقیت
 • به روز رسانی اطلاعات و مهارت های کارکنان با اجرای دوره های تخصصی و عمومی
 • آشنا ساختن کارکنان با اهداف و موفقیت سازمان و جایگاه خویش در این موفقیتها
 • افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان درانجام وظایف محوله
 • کاهش اتلاف و ضایعات محصول و خدمات
 • فراهم آوردن زمینه ترفیع و ارتقاء شغلی ( جانشین پروری)
 • افزایش قابلیت رضایت شغلی و انعطاف پذیری کارکنان
 • انگیزش کارکنان برای دستیابی به هدفهای فردی در راستای اهداف سازمانی
 • کاهش سوانح کار با اجرای دوره های آموزش ایمنی
 • شناسایی پتانسیلهای داخلی شرکت در موضوع مدرسین دوره های آموزشی و در راستاي مديريت دانش
 • ایجاد کتابخانه و بانک اطلاعات واحد آموزش