آموزش

اداره آموزش پتروشیمی خراسان در سال 1374 بعنوان یکی از ارکان توسعه سرمایه های انسانی شرکت تاسیس و با اعتقاد بر اینکه توسعه شایستگی های افراد و یادگیری پویا و مستمر راز ماندگاري سازمان ها در عرصه رقابت می باشد، استقرار فرهنگ سازمان یادگیرنده را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داد. این واحد با پایندی به استراتژی و خط مشی های مدیریت کیفیت سازمان و با استقرار استاندارد راهنمای مدیریت کیفیت ایزو 10015 تلاش نموده است تا همراستا با سایر ارکان سازمان و با بهره گیری از روشها و فنآوری های نوین آموزشی و ظرفیت سرمایه انسانی متخصص مجتمع، نقش خود را در مديريت پايدارسرمایه های انساني و حفظ و پرورش كاركنان شایسته ایفا نمایند. کارکنان آموزش دیده این واحد خود را ملزم و متعهد به برآورده نمودن کلیه الزامات کیفیت و اهداف و نیازهای آموزشی سازمان می دانند.

برخی از برنامه های واحد:

  • بهبود و ارتقاء شایستگی و پیشرفت کارکنان
  • پویایی در روشها و فن آوری های آموزش و یادگیری مطابق با تغییرات روز دنیا
  • توسعه مهارت وتوانایی انجام کار متناسب با نیاز شغلی
  • توسعه دانش و مهارتهای ادارکی، فنی، انسانی و نگرش های لازم برای موفقیت و بهبود عملکرد به تناسب پیشرفت فناوری
  • کاهش حوادث وسوانح با آموزش های کاربردی HSE