تعمیرات ابزار دقیق

تعاريف

وسيله ابزاردقيق : وسيله اي كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم متغيري را اندازه گيري و/يا كنترل مي كند.

ابزاردقيق : مجموعه اي از وسايل ابزاردقيق كه جهت مشاهده، اندازه گيري يا كنترل (يا هر تركيبي از اينها) مورد استفاده قرار مي گيرند و همچنين كاربري اين ابزارها را نيز شامل مي گردد.

ترانسديوسر : يك المان يا وسيله كه اطلاعات را به فرم يك كميت دريافت كرده و آنرا به فرم اطلاعاتي از همان كميت يا كميتي ديگر تبديل مي نمايد.

كاليبراسيون : تستي كه در طي آن مقادير مشخصي از يك متغير به يك ترانديوسر اعمال مي گردد و مقادير متناظر خروجي خوانده شده تحت يك شرايط مشخص ضبط مي گردند. به عبارت ديگر، سازوكاري است كه جهت تنظيم وسيله ابزاردقيق براي پاسخدهي مناسب اجرا ميگردد. يا مي توان گفت كه به توانايي تنظيم وسيله ابزاردقيق در صفر و يك مقدار حداكثري اطلاق مي شود.

شير كنترل : يك وسيله كارگذاشته شده در مسير سيستم جريان سيال كه قادر به ايجاد وقفه در جريان، تنظيم ميزان جريان يا تغيير مسير جريان سيال به بخشي ديگر از سيستم مي باشد.

ترانسميتر : يك ترانسديوسر كه به واسطه يك المان حسگر متغيري را سنجيده و آنرا به يك سيگنال انتقالي استاندارد تبديل مي كند.

نمايشگر : شامل يك نشانگر به همراه يك صفحه نمايش معمولا دايره شكل مقياسبندي شده كه امكان خواندن يك اندازه گيري را در اختيار ما قرار مي دهد، مي باشد.

سوييچ : وسيله اي براي كنترل اينكه آيا يك مدار الكتريكي روشن است يا خاموش.

جدول آماري مربوط به وسايل ابزاردقيق واحدهاي عملياتي شركت پتروشيمي خراسان به تفكيك واحد:

 

واحد عملياتيتعداد وسايل ابزاردقيق
يوتيليتي1927
آمونياك1561
اوره668
ملامين1035
متفرقه360
جمع5551

جدول آماري مربوط به وسايل ابزاردقيق واحدهاي عملياتي شركت پتروشيمي خراسان به تفكيك وسيله ابزاردقيق:

 

نام وسيلهتعداد
ترانسميتر910
نمايشگر1905
سوييچ622
شير كنترل501
المان حرارتي835

پروژه هاي اجرا شده توسط واحد ابزاردقيق شركت پتروشيمي خراسان:

  • پروژه ثبات سنكرون آلارمها ASR32
  • پروژه آنالايزر آمونياك
  • پروژه مانيتورينگ واحد ازت
  • پروژه مكانيزاسيون كاليبراسيون
  • پروژه پروگرامر SEPAM
  • پروژه سيستم اتوماسيون باسكول
  • پروژه نمايش برخط آلاينده هاي زيست محيطي