اعضای هيئت مديره

حسن شاه ولدی

رئيس هيئت مديره و عضو غیر موظف

نماينده شركت پتروشیمی فارابی

يوسف حسنی شهپر

مدیرعامل و عضو موظف هيئت مديره

شرکت سرمایه گزاری نفت گاز پتروشیمی تامین

محسن كريمي

عضو غیر موظف هيئت مديره

نماينده شركت پترو فرهنگ

زهره مجیدنیا

عضو غیر موظف هیئت مدیره

نماينده شركت پتروشیمی فن آوران

سید نوراله میراشرفی

نایب رئیس هيئت مديره و عضو غیر موظف

نماينده شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان