استراتژی شركت

برنامه ریزی استراتژیك یك فرایند سازمان یافته جهت تعریف راهبرد و تصمیم گیری با تخصیص منابع جهت پیگیری و استقرار استراتژی می‌باشد. به منظور شناسایی جهت سازمانی، درك جایگاه فعلی آن و راه های ممكن به سوی اهداف استراتژیك، ضروری است. شركت پتروشیمی خراسان با به كارگیری سیستم برنامه ریزی استراتژیك (SMS)، برنامه ریزی بلندمدت خود را بر اساس رویكرد كنترلی روش ارزیابی متوازن (BSC)، پایه ریزی می كند.
اركان جهت ساز شركت پتروشیمی خراسان عبارتند از:

 • بیانیه ماموریت
 • چشم انداز
 • ارزش های محوری
 • استراتژی ها
 • روش ارزیابی متوازن
بیانیه ماموریت

شركت پتروشیمی خراسان(سهامی عام) تولید كننده آمونیاك،‌ اوره،‌كریستال ملامین و ازت مایع می باشد. محصولات ما بخشی از نیازكشاورزی و صنایع بازارهای داخل و خارج کشور را تامین می نماید. ما با استفاده از فن آوری های نوین و روش های خلاق و مبتكرانه، برنامه ها و اقدامات خود را با هوشیاری و درك مولفه ها و تغییرات محیط كسب و كار با هدف رشد و سود آوری و تضمین منافع ذینفعان پیش می بریم. كیفیت محصولات، توانمندی و تعهد کارکنان از ویژگی های ممتاز این شرکت می باشد. رضایت مشتریان و ذینفعان، بهبود مستمر، توجه به ایمنی و بهداشت و محیط زیست، کاهش مصرف انرژی و منابع، رضایت شغلی کارکنان و تعامل منطقی با رقبا و مشتریان و سازمان ها در سر لوحه فعالیت های این شرکت قرار دارد.

چشم انداز

پتروشیمی خراسان پیش به سوی سرآمدی در صنعت پتروشیمی کشور

ارزش های محوری

 • صیانت از کرامت انسانی
 • کیفیت و بهره وری
 • مشتری مداری
 • ایمنی و سلامت کارکنان
 • صیانت از محیط زیست
 • نظم و انضباط و مسئولیت پذیری
 • شفافیت و پاسخ گوئی
 • توانمند سازی کارکنان
 • بومی سازی
 • استراتژی های مدیریت هزینه
 • جذب و توسعه سرمایه گذاری ها
 • حفظ و ارتقاء سهم بازار
 • مدیریت مصارف
 • رشد بهره وری
 • تنوع محصول
 • توسعه سیستم های اطلاعاتی
 • استمرار تولید
 • تقویت ارزش مشتری
 • توسعه دانایی و مدیریت علمی
 • سرآمدی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • حفظ و ارتقاء كیفیت محصولات
 • ارتقاء سرمایه انسانی
 
روش ارزیابی متوازن 

روش ارزیابی متوازن، یك چارچوب نظام مند جهت برنامه ریزی استراتژیك از طریق سنجه ها و برنامه های عملیاتی در چهار منظر ایجاد می نماید. پیش بینی ها هر سه ماه یكبار پایش و تحلیل می شوند.