واحد يوتيليتی یک

واحد یوتیلیتی یک با هدف ارائه سرویسهای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین واحد نیروگاه ایجاد شده است. این سرویس ها شامل آب تصفیه شده، آب خنک کننده، هوای فشرده و ابزار دقیق و نیتروژن می باشد.

واحد یوتیلیتی 1 خود شامل واحدهای زیر می باشد:

واحد تصفیه آب (Water Treatment Unit):

منابع تامین آب خام مجتمع، آبهای زیرزمینی و رودخانه می باشند. واحد تصفیه آب با ظرفیت تصفیه m3/hr 850 آب خام، بوسیله روشهای مختلف تصفیه فیزیکی و شیمیایی شامل سیستمهای پیش تصفیه آب، سیستم اسمز معکوس و سیستم تبادل یون رزینی، عملیات تصفیه آب را انجام می دهد.

محصولات این واحد عبارتند از:

آب آتش نشانی (Fire Water)، آب سرویس (Service Water)، آب جبرانی برجهای خنک کننده (Make Up Water) و نیز آب بدون یون (Deminerilized Water).

واحد برجهای خنک کننده (Cooling Towers Unit) :

واحد برجهای خنک کننده مجتمع پتروشیمی خراسان از نوع سیستم گردش آب باز، با ظرفیت m3/hr 19700 مسئولیت خنک سازی تجهیزات را در واحدهای صنعتی مجتمع بر عهده دارد.

واحد هوا (Air Plant):

این واحد با هدف تامین هوای سرویس (Plant Air) و هوای ابزار دقیق (Instrument Air) مورد نیاز واحدها طراحی شده است. ظرفیت این واحد، تولید nm3/hr 3200 هوای ابزار دقیق و nm3/hr 500 هوای سرویس می باشد.

واحد نیتروژن (N2 Plant):

این واحد با ظرفیت تولید nm3/hr 600 ازت و با هدف تامین ازت مصرفی واحدهای تولیدی و نیروگاه ایجاد شده است. نیتروژن تولید شده با خلوص بالا به دو صورت گاز (GAN) و مایع (LIN) می باشد.

واحد پساب(Waste water treatment unit) :

این واحد جهت حفظ محیط زیست پیرامون و با رعایت استانداردهای محیط زیست، تصفیه پسابهای صنعتی و بهداشتی تولیدی مجتمع را در دو بخش پسابهای بهداشتی و صنعتی انجام می دهد.