چشم انداز تعالی سازمانی

ذات اقدس الهي مبداء و مقصد علم، دانش و معرفت لايزال الهي است. كمال و معرفت مخصوص ذات خداوند متعال است و تمام مخلوقات و مصنوعات همه از انوار الهي او سرچشمه مي گيرند. رشد و حركت موجودات و پديده هاي عالم هستي براي رسيدن به تعالي و كمال در راستاي اراده و خواست خداوند حركت مي كنند.

تعالي سازماني منبعث از تعالي بشري و انساني نيز يكي از جلوه هاي نياز بشري در سازمانهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي بمنظور رشد تعالي بخش و سرآمدي در توسعه معرفت و فرهنگ متعالي بشري در حوزه فعاليت هاي اجتماعي و گروهي است ولذا سازمانها مي كوشند كه در مسير رشد و توسعه قرار گيرند و در مسير بقا و حضور در عرصه اجتماعي در يك فرآيند رقابتي به سرآمدي برسند. رقابت جهاني، نوآوري هاي تكنولوژي ، تغيير فرآيندها ، تغييرات مداوم اقتصادي، شرايط اجتماعي فرهنگي، و شرايط پيراموني سازمانها در بازار، ادامه فعاليت سازمانها را در عرصه توليد و عرضه محصولات دشوار نموده است. اين چالش ها باعث گرديد كه بنياد اروپايي مديريت كيفيت (EFQM )دراروپا ايجاد شود.

كشور ما و به تبع آن سازمانها شركتها و بنگاههاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي از اين مدل بدنبال رهيافتي براي استمرار در عرصه داخلي و بين المللي راه تعالي و سرآمدي سازماني رابه پيروي از مديريت كيفيت اروپا آغاز نمودند . پتروشيمي خراسان نيز اين مدل را بعنوان مدلي برتر در زمينه تعالي سازماني انتخاب نموده است . در اين راستا پتروشيمي خراسان مقدمات اجرا و پياده سازي مدل تعالي سازماني EFQM را از سال 84 با آموزش هاي ميداني آغاز نمود و در سال 85 با گسترش آموزش هاي لازم و توانمندسازي بخش زيادتري از كاركنان و واحدهاي مرتبط نسبت به بسط و گسترش نسبي آن همت گماردو در همان سال موفق به دريافت گواهينامه تعهد به تعالي از جايزه ملي بهره وري گرديد. طي سال هاي 85 تا 88 نسبت به تربيب نيروهاي علاقمند در بخش تعالي و ارزيابي اهتمام ورزيد و در سال 88 موفق به تنظيم اولين اظهارنامه تعالي سازماني گرديد و پس از تربيب ارزيابابي كارآمد نسبت به خودارزيابي سازماني اقدام نموده است.

 

 

 

شركت پتروشيمي خراسان در راستاي هدفمند نمودن اقدامات نسبت به تبيين و عمق بخش مدل تعالي سازماني در بخش هاي مختلف سازماني پرداخته و علاوه بر آموزش هاي توانمندسازي كاركنان و فرهنگ سازي در حوزه تعالي سازماني تيم ها و گروههاي كاربردي و آگاه به مباني علمي و تخصصي را بعنوان دبيران تعالي سازماني و تيم ارزيابان تربيت نموده است. هم اكنون پس از چند سال فعاليت در حوزه تعالي سازماني شركت داراي اظهارنامه تعالي سازماني است و پس از چندين دوره شركت در جشنواره هاي تعالي سازماني در عرصه رقابت با شركتهاي صنايع پتروشيمي قرار گرفته و تاكنون لوح تعهد به تعالي سازماني و تقديرنامه 3 ستاره را دريافت نموده است . پس از 3 دوره خودارزيابي داخلي توسط ارزيابان و بررسي فعاليت هاي سازماني و به چالش كشيدن اهداف و برنامه هاي سازماني نسبت به اصلاح و بهبود فرآيندهاي سازماني بمنظور اجراي نظام مند، سيستماتيك و هدفمند رويكردهاي سازماني پرداخته و در پي آن پروژه هاي بهبود زيادي را براي ارزيابي و اصلاح فرآيندها به مرحله اجرا در آورده است.

ماموريت و چشم انداز آينده سازماني در برنامه ريزي استراتژيك شركت پتروشيمي خراسان براساس تعالي سازماني با هدف سرآمدي سازماني در صنايع پتروشيمي بنيان گذاشته شده و مديريت براي بهبودو ارتقاء كيفيت در فرآيندهاي سازماني واصلاح عملكرد ها در جهت دستيابي به كارايي بيشتر در منابع، موثر بودن و اثربخشي فعاليت هاي سازماني بر مبناي مزيت هاي رقابتي براي دستيابي به اهداف استراتژيك را سرلوحه عملكردسازماني خود قرار داده است . تعالي راه بي پايان است وهمه بايد دراستخر تعالي شنا نمايند.