بهره برداری ملامين

شرح فرايند واحد ملامين :

ملامین طی عملیات  پیرولیز حرارتی از اوره مذاب طی واکنش ذیل تولید میشود

6UREA+HEAT → MELAMINE + 3CO2 + 6NH3

تغليظ محلول اوره :

محلول اوره دريافتي از واحد اوره وارد واحد ملامين شده و در داخل تانك ذخيره مي گردد. محلول اوره 70% پس از دو مرحله تغلیظ به 99.8% رسانده میشود.

سنتز ملامين :

اوره مذاب توسط پمپ به قسمت تحتاني راكتور ارسال شده و با آمونياك سوپرهيت مخلوط شده و سپس در راكتور به ملامين، آمونياك و دي اكسيد كربن تبديل مي شود.

واكنش تبديل اوره به ملامين يك واكنش گرماگير بوده و وگرماي واكنش توسط نمك مذاب تامين مي شود. به منظور گرم كردن راكتور قبل از راه اندازي سيستم چرخشي نمك مذاب، يك سيستم جداگانه روغن گرم در نظر گرفته شده است. ملامين مذاب و گازهاي خروجي حاصل از واكنش، از قسمت بالايي راكتور خارج و وارد برج كوئينچ مي شود.

کوئینچینگ :

محصولات خروجي از راكتور به برج كوئينچ T-3101 ارسال و در اين برج توسط آب كوئينچ سرد مي گردند كه آب كوئينچ از سمت برج جذب كننده توسط پمپ وارد اين برج مي شود. ملامين به صورت گاز و مايع با دماي 370 تا 380 درجه به همراه NH3,CO2 گازي وارد برج Quenching مي شود وتوسط دوش آب تا 145°c سرد مي شود . بخارات بالاي برج محتوي CO2,NH3 و بخارات آب تحت عنوان Off gas به واحد اوره منتقل ميشود . مايع از پايين برج به بخش Stripping منتقل مي شود .

استریپینگ :

محلول ملامين به قسمت بالايي برج استريپر دي اكسيد كربن T-3102، فرستاده شده و در جهت خلاف بخاري كه از ته برج استریپ مي شود به سمت پايين جريان مي يابد.

بخش تصفيه ناخالصي ها :

اين قسمت شامل:

  • برج آمونالايزر T-3104
  • فيلتر خط ملامين F-3102A/B
  • راكتور بستر كربن R-3102A/B
  • فيلتر كربن F-3103A/B

محلول ملامين خام توسط پمپ به آمونالايزر فرستاده مي شود و در حين ارسال به اين مسير، با يك جريان آمونياك ارسال شده مخلوط مي گردد. جريان تركيب فوق به آمونالايزر وارد شده كه در آن قسمتي از ناخالصي ها ( پلي كندانسيت ) مجددا به ملامين تبديل مي شوند.

توليدات غير قابل حل خروجي از آمونالايزر، توسط فيلترهاي F-3102A/B جدا و خارج مي شوند، در حاليكه اجزاي رنگي حل شده، در راكتور بستر كربني R-3102 جذب مي شوند و ذرات ريز كربن خروجي از بستر، در فيلتر F-3103 جدا مي شوند.

بخش كريستاليزاسيون :

خروجي قسمت Purification با دماي 170 درجه سانتيگراد و فشار 25kg/Cm2 وارد اين قسمت شده و فشار آن به 0.5 kg/Cm2 و دماي آن به 45°C سانتيگراد كاهش پيدا مي كند. دراين شرايط كريستالهاي ملامين تشكيل مي شود.

به جهت داشتن توليد مداوم، دو سيستم كريستال كننده ( كريستالايزر، پمپ چرخشي، مبدل حرارتي ) كه يكي در حال سرويس و ديگري به صورت آماده تعبيه شده است. دوغاب ملامين از كريستالايزر به تانك دوغاب ملامين جريان مي يابد و از آنجا به سانتريفوژ SP-3101 كه كريستالهاي ملامين را جدا مي كند پمپ مي شود.

بخش سانتريفوژ :

با استفاده از سانتريفوژ، ملامينهاي كريستال شده از آب آمونياكي جدا شده و کیک حاصل از سانتریفیوژ محتوي 10% آب مي باشد.

بخش دراير و خشك كننده محصول :

ملامين خروجي از سانتريفوژ وارد خشك كن شده وتوسط هواي داغ، رطوبت آن گرفته ميشود و به سمت هاپرها فرستاده مي شود.

بخش بسته بندي محصول :

ملامين خروجي از دراير در داخل هاپرها ذخيره مي شود و به دو صورت Big bag ( يك تني ) و کیسه های 25 كيلوگرمي بسته بندی مي شود.