زمان بهره‌برداری واحدها

عملیات
مدت اجرا
تاريخ مؤثر شدن قرارداد مهندسی و شروع فعاليتهای اصلی
ارديبهشت ماه 1371
شروع كارهای ساختمانی
تيرماه 1372
شروع عمليات نصب
تيرماه 1373
شروع عملیات راه‌اندازی واحدهای آب، برق و بخار
بهمن ماه 1374
شروع بهره‌برداری
خرداد ماه 1375