گزارشات پایان سال مالی

زمان‌بندی پرداخت سود مجمع سال مالی1402

گزارش کنترل داخلی سال1402

گزارش فعالیت 1402

صورت_های مالی حسابرسی شده منتهي به29 اسفند 1402

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 29 اسفند1402

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به 31 شهريور 1402

صورت_های مالی حسابرسی شده منتهي به 31 شهريور 1402

گزارش کنترل داخلی سال 1401

گزارش فعالیت 1401

صورت_های مالی حسابرسی شده سال 1401

زمان‌بندی پرداخت سود مجمع سال مالی 1401

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401

صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه 1401

گزارش تفسیری مديريت دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1401

 دستورالعمل حاکمیتی شرکتها-ابلاغی سازمان بورس

صورتهای مالی حسابرسی شده 1400 با گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل

گزارش فعالیت 1400

گزارش کنترل های داخلی سال 1400

گزارشات تفسیری سال 1400

دستورالعمل حاکمیتی شرکتها-ابلاغی سازمان بورس

گزارش تفسیری شش ماه اول 1400

 گزارش هیات مدیره 99

گزارش كنترل هاي داخلي سال99

 گزارش تفسیری 99

گزارش سال مالی 99

گزارش هيات مديره98

گزارش سال مالي 98

گزارش تفسيري 98

گزارش هيات مديره 97

گزارش تفسيري 97

گزارش سال مالي 97

گزارش سال مالي 96

گزارش تفسيري 96

گزارش هيات مديره 96