معرفی محصول كريستال ملامينی

قرارداد واحد ملامين در دي ماه 1378ما بين شركت پتروشيمي خراسان و شركت طراح ايتاليايي(ETCE ) وهمچنين پيمانكار فرعي نارگان بسته شد و در خرداد ماه سال 1382 به بهره برداري رسيد.ظرفيت توليد اين واحد 20000 تن پودر كريستال ملامين در سال مي باشد. تكنولوژي واحد از نوع فشار بالا و بدون استفاده از كاتاليست مي باشد كه گازهاي خروجي از واحد (OFF GAS) نيز جهت بازيافت مجدد به واحد اوره برگشت داده مي شود. عمدتا ملامين به صورت ملامين فرمالديد جهت صنايع ذيل استفاده مي شود: صنايع لاستيك سازي، سيمان و بتن ريزي، پودرهاي قالب گيري ،صنايع چسب سازي، صنايع مصرف كننده حامل نيتروژن دار،صنايع چرم سازي، نساجي، فرش،خاموش كننده ها،صنايع رنگ وپوشش، رزين هاي رنگي،صنايع كاغذ سازي، ورقه هاي چندلايه،روكش ودكوراسيون و ….

محلول اوره 70 درصد از واحد اوره دريافت و در واحد ملامين پس از طي دو مرحله تغليظ سازي به راكتور ملامين ارسال مي‌گردد. .با توجه به گرماگير بودن واكنش ملامين سازي، از نمك مذاب جهت تامين گرماي مورد نياز واكنش استفاده مي‌گردد.محلول ملامين توليدي با فشار حدود 80 بار و دماي 380 درجه سانتيگراد به داخل برج كوينچ هدايت ميشود كه ملامين درآب حل شده و گازهاي توليدي از بالاي برج خارج وجهت بازيافت مجدد به واحد اوره ارسال مي گردند.محلول ملامين خروجي از ته برج پس از تصفيفه سازي به قسمت كريستالايزرها انتقال وكريستالهاي توليدي نيز به قسمت سانتريفيوژ هدايت مي شوند . كيك توليدي خروجي از سانتريفوژ نيز در دراير خشك و به تانك هاي ذخيره ملامين انتقال مي يابند.آب جدا شده از سانتريفوژ نيز پس از تصفيه به واحد برگردانده مي شود. پودر توليدي ملامين به صورت كيسه هاي 25 كيلويي بر روي پالت‌هاي يك تني و همچنين كيسه‌هاي بزرگ يك تني(BIG BAG) قابل عرضه به بازار مي باشد. به جهت حفظ محيط زيست ،واحد مجهز به سيستم تصفيه آبهاي زائد بوده و همچنين كليه درين هاي موجود در سايت به سيستم بسته (CLOSE DRAIN)هدايت ودر نهايت بازيافت ميگردند .