ايمنی، بهداشت، محيط زيست

واحدهاي امور HSE پتروشيمي خراسان عبارتند از :

1- بهداشت 2- ايمني، 3- محيط زيست، 4-آتش نشاني و 5- پدافند غير عامل و مديريت بحران كه تحت يك مديريت واحد فعاليت مي نمايد.

از اهداف مهم اين امور كه همراستا با اهداف استراتژيك شركت مي باشد حفظ و صيانت از سرمايه هاي اصلي شركت يعني نيروي انساني، اموال و تاسيسات و محيط زيست مي باشد. عمده فعاليتهاي هر واحد به شرح ذيل مي باشد :

 

بهداشت:

 

 • نظارت بررعايت موازين بهداشت حرفه اي ، عمومي ، محيط و بهداشت روان
 • پيگيري و نظارت بر انجام معاينات ادواري كاركنان به عنوان يكي از ابزارهاي پايش سلامتي
 • پايش متناوب عوامل زيان آور محيط كار نظير سروصدا ، روشنايي، پرتوها، ارگونومي ،آمونياك، گردوغبار، تهويه و… و پايش مستمر آب آشاميدني به لحاظ فيزيكي ،شيميايي وميكروبي.
 • نظارت بر تهيه و طبخ و توزيع مواد غذايي
 • مبارزه با حشرات و جوندگان و بهسازي محيط

 

ايمني:

 

 • نظارت ايمني بر فعاليتهاي تعميراتي و روتين واحدها
 • صدور مجوزهاي ايمني
 • نظارت بر حسن استفاده از وسايل استحفاظي
 • ارائه راهكارهاي ايمني در خصوص فعاليتهاي ريسك پذیر
 • سنجش آلاينده هاي محيط
 • بازرسي هاي روزانه از سايت و آموزشهاي تئوري و عملي و فرهنگ
 • بروز آوري و تدوين اطلاعات ايمني مواد شيميايي SDS
 • انجام و بروز آوري HAZOP STUDY جهت واحد هاي فرايندي
 • اجراي برنامه اي مدون جهت گازسنجي واحدهاي فرايندي
 • انجام پروژه هاي گوناگون در راستاي افزايش سطح ايمني مجتمع (توسعه و بروزآوري سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق، توسعه سيستم هاي گازياب)
 • تجزيه وتحليل سوانح به منظور ريشه يابي و پيشگيري از تكرار حوادث

 

محيط زيست:

 

 • فرهنگسازي و ارتقاء دانش محيط زيستي پرسنل
 • پايش،كنترل و نظارت مستمر بر آلاينده هاي محيط زيست ، شامل آلاينده هاي اتمسفري و آلاينده هاي پساب
 • استقرار سيستم مديريت پسماندها و كنترل ضايعات
 • راه اندازي سامانه پايش On-Line پارامترهاي آلاينده هوا و پساب
 • ايجاد و گسترش فضاي سبز ( بيش از 67 درصد مساحت مجتمع ) و آبياري قطره اي و باراني درختان و فضاي سبز
 • اجراي طرح خود اظهاري در پايش با تناوب سه ماهه

 

آتش نشاني:

 

 • آمادگي كامل جهت واكنش در شرايط اضطراري
 • اطمينان از آماده بكار بودن تجهيزات آتش نشاني
 • توسعه سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق و شبكه آب آتش نشاني
 • توسعه سيستم هاي گازياب در واحدهاي با ريسك بالا
 • انجام تمرينات اطفاء حريق و امداد و نجات در زمين آموزش آتش نشاني

 

پدافند غير عامل و مديريت بحران:

 

مجموعه اقداماتي كه باعث پيشگيري و كاهش آسيب پذيري در برابر حملات دشمن و همچنين حوادث صنعتي مانند انفجار ، نشت شديد گازهاي سمي و حوادث طبيعي مانند زلزله، طوفان و … مي باشد .

 • مقاوم سازي ساختمانها و ابنيه همچنين واحدهاي صنعتي
 • تشكيل جلسات كميته بحران به منظور اطلاع رساني و هماهنگي بيشتر واحدها ، همچنين هماهنگي با سازمانها و ادارات اضطراري استان در شرايط اضطراي
 • انجام مانورهاي ادواري مديريت بحران
 • تربيت ياوران آتش نشان و ياور راننده جهت استفاده در شرايط بحراني