آزمايشگاه

آزمایشگاه آزمون مجتـــمع پتروشیــمی خراســـان در سال 1374 بعنوان یکی از بخشهای مهم این مجتمع، به منظور برآورده نمودن نیازهای صنعتی این مجتمع و آنالیز نمونه های متنوع آن همچون آب، پساب، آمونیاک، اوره، ملامین، گازها، نمونه های روغن، نمونه های محیطی و گازهای خروجی و غیره تاسیس شد. جهت نیل به این اهداف این آزمایشگاه توسط تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی همچون دستگاههای گاز کروماتوگرافی GC، اسپکتروفوتومتر UV-Vis، جذب اتمی AA، طیف سنج FT-IR، آنالایزر کربن آلی TOCو غیره مجهز گردید.امکانات این آزمایشگاه به گونه ای انعطاف پذیر طراحی شده اند و در صورت لزوم توانایی و آمادگی ارائه خدمات متنوع آزمایشگاهی را متناسب با نیازهای داخلی این مجتمع و مشتریان برون سازمانی در زمینه های مرتبط دارا می باشد. سیستم مدیریت کیفیت این آزمایشگاه بر پایه استاندارد 17025:2005 ISO/IEC طراحی شده و مدیریت و پرسنل آموزش دیده آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد به برآورده نمودن الزامات ضروری و اهداف و نیازهای این استاندارد می دانند.

برخی از خدمات آزمایشگاه

آزمونهای محصول اوره

تعیین رطوبت اوره،روش کارل فیشر (760 ISO)

اندازه گیری بیوره در اوره، روش طیف سنجی (15479 DIN EN)

تعیین توزیع سایز ذات (دانه بندی)، آزمون الک (8397 ISO)

تعیین دانسیته توده محصول (3944 ISO)

آزمونهای محصول ملامین

تعیین خلوص ملامین، ([5.3.2]،1531 JIS K)

تعیین مقدار خاکستر ملامین، ([5.6]،1531 JIS K)

رنگ و کدورت در محلول فرمالین، ([5.7]،1531 JIS K)

میزان آب ملامین، ([5.4]،1531 JIS K)

pH ملامین، ([5.5]،1531 JIS K)

آزمونهای آمونیاک

تعیین رطوبت آمونیاک، روش کارل فیشر (7105 ISO)

روغن در آمونیاک، روش طیف سنجی IR (ISO 7106)