مهندسی عمومی

اداره مهندسي عمومي با توجه به سابقه و ساختار تعريف شده ،ارائه خدمات مهندسي مربوط به فعاليت هاي اصلاحي و پروزه هاي شركت و مديريت آنهارا عهده دار ميباشد و خدمات فني و مهندسي رابشرح زير به كليه واحدها و ادارات مجتمع پتروشيمي خراسان ارائه مي كند :

TSR های اصلاحی ( انجام اقدامات اصلاحی )

 • دريافت درخواستهاي خدمات مهندسي(TSR ) از كليه واحدهاي متقاضي
 • در صورت لزوم بررسيهاي فرآيندي توسط واحدهاي ذيربط مثل مهندسي فرآيند
 • انجام مطالعات تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك فني مربوطه و برآورد اجناس و اقلام موردنياز(M.T.O:Material Take Off).در اين مرحله نظرات كليه واحدهاي ذيربط نيز مورد توجه قرار گرفته و در صورت لزوم لحاظ مي شود
 • تهيه درخواست هاي خريد اقلام مورد نياز در صورت لزوم جهت اجراي TSR
 • صدور دستور كار مهندسي براي اجراي TSR كه توسط امور تعميرات مجتمع انجام مي شود
 • نظارت وتحويل گيري TSR اجرا شده
 • تهيه نقشه هاي As Built در صورت لزوم جهت نگهداري در آرشيو فني

هدف از انجام اقدامات فوق توسط اداره مهندسي ،اصلاحات و بهبود وضعيت فني در راستاي اهداف وبرنامه هاي استراتژيك شركت پتروشيمي خراسان است بطوري كه بر كيفيت محصول مؤثر بوده و باعث استمرار توليد گردد.

پروژه هاي سرمايه اي 

 • دريافت درخواستها و نيازهاي سرمايه اي واحدهاي متقاضي
 • در صورت لزوم بررسيهاي فرآيندي توسط واحدهاي ذيربط ( مطالعات پايه )
 • انجام مطالعات تفصيلي و تهيه نقشه ها و مدارك فني مربوطه و نيز برآورد اجناس و اقلام موردنياز(M.T.O:Material Take Off) و شرح كار پروژه .در اين مرحله نظرات كليه واحدهاي ذيربط درباره مطالعات انجام شده اخذ خواهد شد.
 • تهيه شرايط خصوصي پيمان با توجه به مطالعات انجام شده وتعهدات پيمانكار و كارفرما
 • درخواست انتخاب مشاور پيمانكار از امور پيمانهاي مجتمع و پيگيري طبق روش اجرايي ايزويي آن امور
 • پيگيري و نظارت براجراي پروژه توسط مشاور/ پيمانكار مطابق نقشه ها و مدارك فني و استانداردهاي پروژه
 • تهيه درخواست خريد اقلام مورد نياز توسط اداره مهندسي در صورتي كه طبق قرارداد بعهده كارفرما باشد
 • تحويل موقت و قطعي مطابق قرار داد منعقده با مشاور / پيمانكار
 • تهيه نقشه ها و مدارك As Built در صورت لزوم جهت نگهداري در آرشيو فني

هدف از انجام اقدامات فوق توسط اداره مهندسي ،اصلاحات و بهبود وضعيت فني در راستاي اهداف وبرنامه هاي استراتژيك شركت پتروشيمي خراسان است بطوري كه بر كيفيت محصول مؤثر بوده و در نهايت باعث رضايتمندي مشتريان گردد.

انجام كليه خدمات مهندسي بشرح زير 

 • تهيه نقشه ها و ترسيم آنها مطابق با نيازهاي پروژه و برمبناي استانداردهاي موجود
 • نگهداري و بايگاني نقشه ها و مدارك فني ، استانداردها و… در مركز اسناد فني
 • نگهداري كتابها و نشريات علمي دركتابخانه جهت استفاده همكاران ادارات مختلف شركت
 • تايپ و تكثير و توزيع كليه مدارك فني و نقشه ها مطابق روش ايزويي مركز اسناد

اين اداره يكي از واحدهاي زير مجموعه امور خدمات فني مي باشد و برمبناي شرح وظايف و چارت مصوب داراي بخشهاي زير مجموعه بشرح زير مي باشد :

 • مهندسي مكانيك :در اين بخش مهندسي مكانيك مطابق روش اجرايي مصوب ، كليه وظايف محوله از جمله موارد زير را انجام مي دهد :
  • پيگيري اجراي كليه TSR هاي مكانيكي ( اصلاحي و سرمايه اي ) از شروع مطالعات و طراحي تا پايان آن و نظارت بر انجام پروژه ها
  • انجام وظايف مشاوره هاي فني و نظارتي ( بنا به درخواست واحدها و ادارات مربوطه )
 • مهندسي برق و ابزار دقيق : مشابه موارد فوق براي درخواستهاي خدمات فني ( TSR ها )و موارد مرتبط با برق و ابزار دقيق
 • مهندسي ساختمان ( سيويل ) : پيگيري و اجراي كليه TSR هاي مرتبط با حوزه فعاليت ساختماني وسيويل و نظارت بر اجراي پروژه هاي مرتبط با اين بخش
 • برنامه ريزي و كنترل پروژه : مسئوليت كنترل پيشرفت پروژه ها و TSR ها و تهيه گزارشات مربوطه
 • مركز اسناد فني : نقشه كشي و كتابخانه : كليه فعاليتهاي مرتبط با TSR ها ( اعم از نقشه كشي ، تهيه مدارك فني ، نگهداري و تكثير مدارك ،‌نقشه ها و اسناد فني طبق روش اجرايي ايزو) و همچنين تهيه و نگهداري كتابها و نشريات علمي مورد نياز در كليه رشته ها و ….