زمينه فعاليت و خوراك مجتمع

شركت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) یك مجتمع تولیدی مواد پتروشیمیایی در زمینه تولید آمونیاك ( 1000 تن در روز ) , كود اوره (1500 تن در روز ) و ملامین (60 تن در روز ) می باشد . خوراك اصلی این مجتمع گاز طبیعی بوده و از شبكه سراسری گاز (خانگیران ) تامین میشود. در سالهای اخیر كلیه سهام آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است و شركت ملی صنایع پتروشیمی در آن نقش حاكمیتی را بعهده دارد.