تماس با دفتر تهران

ارتباط با ما

همکاری با پتروشیمی خراسان

سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است. جذبِ افراد متخصص و متعهد در سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی شرکت پتروشیمی خراسان قرار دارد. حضور در محیطی صمیمی، فعال و سرشار از پویایی، نخستین مزیت پیوستن به تیم ماست.

فرم استخدام الکترونیکی