كنترل كيفيت

كيفيت ،بهره وري ، مشتري مداري ،شفافيت و پاسخ گويي جزو ارزش هاي محوري شركت پتروشيمي خراسان محسوب مي شود لذا مديريت شركت در استراتژي هاي مصوب خود با نگاهي دقيق به آينده به ماندگاري در بازار انديشيده و در جهت نيل به اهداف عالي سازمان واحد qc را از سال 1391 تاسيس نموده است.

واحد كنترل كيفيت بر محصولات نهايي شركت در مراحل مختلف توليد ،انبارش ، بسته بندي و بار گيري نظارت ميكند.اين واحد وظيفه ،انطباق كيفيت محصولات با مشخصات كيفي در استاندارد هاي ملي وبين المللي تعين شده را بر عهده داشته وپاسخ گوي شكايات مشتريان در اين موارد مي باشد.

براي آشنايي بيشتربا واحد qc به اهداف ،فعاليتها ،مشخصات محصولات ومشخصات بسته بندي محصولات اشاره مي شود.

 

اهداف:

 

 1. رديابي وكاهش مشكلات مرتبط با كيفيت
 2. ارزيابي عوامل مشكل ساز
 3. تلاش براي بهبود كيفيت محصول
 4. حفظ كيفيت رقابتي در بازار
 5. كاهش محصول نامنطبق ويا جلوگيري از توليد آن
 6. رضايت مشتري ،كاهش شكايات

 

فعاليت ها :

 

 1. نظارت وبازرسي محصولات نهايي حين انباشت وبرداشت
 2. نظارت برنحوه بسته بندي و بار گيري محصول
 3. جمع آوري نتايج وداده هاي آماري از كيفيت محصول
 4. مطابقت كيفيت محصول با استانداردهاي توليد
 5. بررسي مشكلات كيفي وگزارش عدم انطباق ها
 6. رسيدگي به شكايات كيفي مشتريان
 7. تعريف واجراي پروژه هاي بهبود از طريق جلسات هم انديشي

در ادامه مشخصات كيفيت محصولات توليدي ونيز مشخصات بسته بندي محصولات پيوست شده است.

UREA
Operation SPECValue TEST METHOD UNITS PROPERTY NO
46.16 Min 46 BS DIN EN 15478 Wt% N2 content 01
0.94 Max 1.0 BS DIN EN 15479 Wt% Biuret content 02
0.15 Max 0.3 ISO 760 Wt% Moisture 03
98.1 Min 90 ISO 8397 % Particle size(1-2.4mm) 04
0.25 Max 0.4 H.F.T 1.6 & SBB 0071-02-E % Urea Formaldehyde(UF) 05


AMMONIA
Operation SPECValue TEST METHOD UNITS PROPERTY NO
99.75 Min 99.7   Wt% Purity 01
2.0 Max 5.0 ISO 7106 ppm Oil content 02
0.32 Max 0.35 ISO 7105 Wt% Moisture 03
 
MELAMINE
Operation SPECValue TEST METHOD UNITS PROPERTY NO
99.9 Min 99.8 JIS K1531 Wt% Purity 01
0.01 Max 0.03 JIS K1531 Wt% Ash content 02
0.025 Max 0.1 JIS K1531 Wt% Moisture 03
<5 Max 20 JIS K1531 APHA Color 04
اوره در بسته‌ بندی های 50kg
محصول اوره پريل
بسته بندي ملامين 1000Kg
بسته بندی ملامين به صورت BIG BAG
ملامين در پاكتهاي 25Kg