حاکمیت شرکتی

ابعاد حاكمیتی شركت

رویكردهای موجود

افشاء و شفافیت عملكرد سازمان

- ارائه گزارش‌های عملكرد دوره‌ای شامل صورت‌های مالی به صورت سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به سهامداران و سامانه سازمان بورس و سایر ذینفعان مرتبط از طریق سامانه كدال

-   انتشارگزارش فعالیت ماهانه شركت در سامانه كدال

 - رعایت الزامات افشاء طبق آیـین‌نامـه سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از طریـق سامانه كدال

-   پاسخگویی مـدیر عامـل و اعضـای هیئـت مـدیره بـه سـهامداران و ذینفعـان در چارچوب قانون تجارت و دستورالعمل‌های بورس و اوراق بهادار

-    رعایت مفاد مربوط به نحوه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام

تفویض اختیارات

-  تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیئت مـدیره و همچنـین تعریـف امضـاهای مجاز

 - تدوین و تصویب آیین‌نامه كمیسیون معاملات و حدود اختیارات مـالی واجـرای آن در شركت

  - رعایت الزامات مربوط به نحوه تشكیل جلسات هیئت مدیره، تشـكیل دبیرخانـه مستقل جهت هیئت مدیره و انتخاب دبیر هیئت مدیره و همچنین تهیـه پـیش نویس جهت تشكیلات و رویه‌هـای اجرایـی دبیرخانـه هیئـت مـدیره در قالـب منشور

تشكیل كمیته ریسك شركت

حسابرسی مستقل و داخلی

  - انتخاب بازرس قانونی وحسابرس مستقل توسـط مجمـع عمـومی سـالیانه توسـط سهامداران

  -كمیته حسابرسی وواحد حسابرسی داخلی

  -بررسی و اظهار نظر سالیانه هیئت مدیره در خصوص كنترل های داخلی

سایر ذینفعان

رعایت ماده ١٢٩ قانون تجارت در مورد معاملات با اشخاص وابسته