بازدید مدیرعامل و اعضای کمیته راهبری از پروژه پساب

متن کامل خبر

عصر روز دوشنبه 8خردادماه مهندس یوسف حسنی و مدیران پتروشیمی خراسان از روند عملیات اجرایی پروژه انتقال پساب شهر بجنورد به پتروشیمی خراسان بازدید به عمل آوردند.

مدیرعامل پتروشیمی خراسان روند عملیات اجرایی را رو به جلو و مناسب ارزیابی کرد و گفت: با اتکال به خداوند متعال به زودی با ورود تجهیزات و نصب دستگاههای خریداری شده پیشرفت کار پروژه سرعت بیشتری می یابد.