بازدید مدیرکل دیوان محاسبات از پروژه انتقال پساب بجنورد

متن کامل خبر

 

زهرابی مدیرکل دیوان محاسبات خراسان شمالی به اتفاق مهندس حسنی مدیرعامل پتروشیمی خراسان از روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه انتقال پساب شهر بجنورد به مجتمع صنعتی بازدید به عمل آوردند.