بازرسي محصولات صادراتي پتروشيمي خراسان در بندر عباس توسط بازرس شخص ثالث

متن کامل خبر