خرید کیسه 50 کیلویی دو لایه براي بسته بندي اوره تولیدي مجتمع پتروشیمی خراسان

متن کامل خبر