مناقصه شماره 07 – 1402

باسلام ؛
شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عـام) که منبعد در این اسناد «مناقصهگزار» نامیده میشود در نظـر دارد اجـراي
عملیات موضوع فوقالذکر را بر اساس شرایط مندرج در مدارك و اسناد ضمیمه و از طریق مناقصه به مشاور واجد
شرایط واگذار نماید. مقتضی است در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه ، نسبت به بررسی و تکمیل مدارك
پیوست ( بدون هر گونه دخل و تصرف و خط خوردگی ) اقدام و کلیه مدارك فوق را بشرح بند 6 این دعوتنامه ،
تا آخر وقت اداري روز 1402/03/03 تکمیل و در مقابل اخذ رسید تحویل این امور نمائید.
آخرین مهلت تسلیم مدارك، مطابق زمان درج شده در این اسناد می باشد ، چنانچه ایـن مـدت تمدیـد گـردد ،
حسب مورد اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت پتروشیمی خراسان و یا مکاتبه با مناقصـه گرانـی کـه دریافـت
اسناد مناقصه را مکتوب اعلام نموده اند ، خواهد رسید .
شرکتکنندگان در مناقصه لازم است به نکات ذیل توجه نمایند:
1 ) پیشنهاد دهندگان باید نسبت به بررسی همه جانبه کلیه عـواملی کـه ممکـن اسـت بنحـوي در تعیـین مبلـغ
پیشنهادي مؤثر باشد اقدام نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد خود ، اسناد و مدارك مناقصه را دقیقاً مطالعه و بررسی و
از مفهوم جزء به جزء آنها اطلاع کامل حاصل نمایند. واحد تعمیرات مستقر در محل مجتمع پتروشیمی خراسـان (
تلفن داخلی 2341 ) آماده پاسخگوئی و راهنمائی در زمینه هرگونه ابهام در مدارك مناقصه و ارائـه توضـیحات
مقتضی میباشد. طرح هرگونه عذر و بهانه از طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر عدم فهم مطالـب اسـناد مناقصـه و یـا
ادعاي نارسا بودن مطالب مندرج در آنها مردود و غیر قابل قبول خواهد بود.
2 ) مناقصه گزار در رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادات واصله و همچنین پیشنهادهائیکه بعـد از مؤعـد مقـرر
فوق الذکر ، تحویل گردد مختار است و ارائه دهندگان پیشنهاد حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی در این خصـوص
نخواهند داشت. هیچیک از پیشنهادات قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکـه اعـلام کتبـی دربـاره چنـین قبـولی
بوسیله مناقصه گزار براي پیشنهاد دهنده فرستاده شده باشد. پس ازاعلام برنده مناقصه به غیر از سپردههاي نفـر برنده و نفر دوم ، سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. سپرده نفردوم بعد از اعـلام برنـده مناقصـه و
عقد قرارداد و ارائه (( ضمانت نامه انجام تعهدات)) از طرف برنده مناقصه ، مسترد خواهد شـد. چنانچـه مناقصـه
گزار به هر علت از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ، سپرده برنده مناقصه ، مسترد میگردد و برنده
مناقصه از این بابت حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی تحت هر عنـوان منجملـه جبـران خسـارت و غیـره نخواهـد
داشت .
تبصـره : در صورتیکه برنده مناقصه براي مدتی که مناقصه گزار جهت تحویل تضمین انجام تعهدات و یـا امضـاء
قرارداد، معین خواهد کرد ، اقدام به تهیه و تحویل تضمین انجام تعهدات و یا امضاء قرارداد ننماید در اینصـورت
وجه تضمین برنده مناقصه بدون هیچگونه تشریفات قضائی به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد. در چنین موردي
مناقصه گزار نفر دوم را در صورت تشخیص مناقصه گزار بعنوان برنده اعلام می کند و در صورتیکه نفـر دوم نیـز
بشرح مذکور به موقع تضمین انجام تعهدات تسلیم ننماید و حاضر به انعقاد قـرارداد نشـود. تضـمین شـرکت در
مناقصه او نیز ضبط خواهد شد و علاوه بر ضبط تضمینهاي شـرکت در مناقصـه، مناقصـه گـزار مـی توانـد اسـامی
پیشنهاد دهندگان را موقتاً از فهرست مناقصه گران حذف نماید.
3 ) چنانچه مناقصه گزار به تبانی و مواضعه بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید اینگونه پیشنهادها را مردود
اعلام نموده و پیشنهاد دهندگان متخلف را براي مدتی که ممکن است دائمی باشد از صـورت مشـاوران ذیصـلاح
براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود. پیشنهاد دهندگان حق اعتراض یا مطالبه اعلام مبناي تشخیص مذکور و
غیره را ندارند.
4 ) نشانی شرکت کنندگان همان است که در برگ نرخ پیشنهادي و سایر اوراق این مناقصه ذکر شده و مکاتباتی
که به آدرس مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر اینکه هرگونه تغییري در نشانی ، قبلاً و کتبـاً
به این واحد اطلاع داده شده باشد.
5 ) این دعوتنامه و سایر مدارك مناقصه بایستی محرمانه تلقی گردیده و نبایستی هیچگونه اطلاعاتی در خصـوص
آن افشاء گردد.
6 ) اسناد و مدارك لازم جهت شرکت در مناقصه پس از تهیه و تکمیل توسط پیشـنهاد دهنـده بایـد بشـرح زیـر
تفکیــــک و در ســــه پاکــــت لاك و مهــــر شــــده بــــه اســــامی پاکــــت « الــــف » و پاکــــت «ب» و پاکت «ج» و صرفاً با ذکر عنوان مناقصه در روي آن ، بدون اشاره به محتویـات مربوطـه و یـا هـر گونـه
اطلاعات دیگر ، ارائه گردد :
– پاکت «الف» صرفاً حاوي (( تضمین شرکت در مناقصه)) به مبلغ 300/000/000/- ریـال « سیصـد میلیـون
ریال» بوده و بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :
الف : ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به حساب سپرده شماره 467274724 بانک تجارت شـعبه
پتروشیمی خراسان بنام شرکت پتروشیمی خراسان.
ب : ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع پتروشیمی خراسان، به میزان مبلغ فوق الذکر که ابتـدا بـراي
مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعلام مناقصه گزار براي مدت (30 روز) دیگر قابل تمدید باشد.
تبصره : بدینوسیله تاکید میگردد که قید شماره و عنوان مناقصه روي رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکی ضروري و
الزامی است.
– پاکت «ب» صرفاً حاوي گواهینامۀ پروانۀ تولید یا گواهی نمایندگی فروش معتبر همراه با تصویر پروانـه تولیـد،
استانداردهاي معتبر، گواهی بیمه نامه تولیدات، گزارش مواد مصرفی در فرآیند تولید، ارائه certificate هاي مربوطه
از شرکتهاي معتبر،کپی اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی کشور ، کپی آگهی تاسیس شرکت ، کپی آگهـی
آخرین تغییرات دارندگان امضاء مجاز براي اسـناد مـالی و تعهـدآورو آدرس قـانونی شـرکت، ارائـه مشخصـات
دارندگان امضاء تعهدآور به همراه نمونه گواهی امضاء ، ارائـه مشخصـات اعضـاء هیـات مـدیره و ارائـه تصـویر
شناسنامه ، کارت ملی مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز،کد اقتصادي، شناسه ملی، اصـل یـا کپـی سـوابق کـاري،
معرفینامه ها، رضایتنامهها، و غیره را بانضمام اصل یک نسخه مهر و امضاء شده اسـناد مناقصـه (دعوتنامـه، برگـه
پیشنهاد نرخ بدون درج قیمت، نمونه قرارداد و ضمائم و…) با قید عبارت «خوانده شد و مورد قبول است» در ذیل
آن.
– پاکت «ج» صرفاً حاوي برگ تکمیل شده پیشنهاد نرخ قیمت و دیگر اوراق آنالیز محاسبات. فرم پیشـنهاد نـرخ
مشاور باید بدون قلمخوردگی و بطور خوانا تکمیل شود چنانچه پیشنهاد دهندگان در ارائه نرخهـاي پیشـنهادي و
درمحاسبات خود ، دچار اشتباهی به ضرر خود شده باشند حق هیچگونـه ادعـائی نخواهنـد داشـت، در هـر حـال
نرخهاي پیشنهادي که در فرم پیشنهاد نرخ مشاور قید شده اند ملاك عمل قرار می گیرد