مناقصه شماره -40110379PKD

موضوع : مناقصه خريد 40 دستگاه تنفسي كامل با سيلندر تنفسي كامپوزيت 6/8 ليتري و متعلقات كامل
((شماره -40110379PKD ((
باسلام ؛
شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) كه در اين اسناد «مناقصـهگـزار» ناميـده مـي شـود در نظـردارد موضـوع
فوقالذكر را براساس شرايط مندرج در مدارك و اسناد ضميمه و از طريق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگـذار
نمايد. مقتضي است در صورت تمايل به شركت در اين مناقصه، نسبت به بررسي و تكميل مدارك پيوسـت (بـدون
هرگونه دخل و تصرف و خطخوردگي) اقدام و كليه مدارك فوق را بشرح بند 6 اين دعوتنامه، تا آخـر وقـت اداري
1402/02/20 تكميل و در مقابل اخذ رسيد تحويل حراست مجتمع نمائيد.
آخرين مهلت تسليم مدارك، مطابق زمان درج شده در اين اسناد مي باشد، چنانچه اين مدت تمديد گردد، حسـب
مورد اطلاع رساني از طريق سايت شركت پتروشيمي خراسان و يا مكاتبه با مناقصه گراني كه دريافت اسناد مناقصه
را مكتوب اعلام نموده اند ، خواهد رسيد.
شركتكنندگان در مناقصه لازم است به نكات ذيل توجه نمايند:
1 ) پيشنهاد دهندگان بايد نسبت به بررسي همه جانبـه كليـه عـواملي كـه ممكـن اسـت بنحـوي در تعيـين مبلـغ
پيشنهادي مؤثر باشد اقدام نموده و قبل از تسليم پيشنهاد خود ، اسناد و مدارك مناقصه را دقيقاً مطالعه و بررسـي و
از مفهوم جزء به جزء آنها اطلاع كامل حاصل نمايند. اين واحد مستقر در محل مجتمـع پتروشـيمي خراسـان آمـاده
پاسخگوئي و راهنمائي در زمينه هرگونه ابهام در مدارك مناقصه و ارائه توضيحات مقتضي ميباشـد. طـرح هرگونـه
عذر و بهانه از طرف پيشنهاد دهنده مبني بر عدم فهم مطالب اسناد مناقصه و يا ادعاي نارسا بودن مطالب مندرج در
آنها مردود و غير قابل قبول خواهد بود.
2 ) مناقصه گزار در رد يا قبول تمام يا بخشي از پيشنهادات واصله و همچنين پيشنهادهائيكه بعد از مؤعد مقرر فوق
الذكر، تحويل گردد مختار است و ارائه دهندگان پيشنهاد حق هيچگونه اعتراض يا ادعايي در اين خصوص نخواهند
داشت. هيچيك از پيشنهادات قبول شده تلقي نخواهد شد مگر آنكه اعلام كتبي درباره چنين قبولي بوسيله مناقصـه
گزار براي پيشنهاد دهنده فرستاده شده باشد. پس ازاعلام برنده مناقصه به غير از سپردههاي نفر برنده و نفر دوم،سپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. سپرده نفردوم بعد از اعلام برنده مناقصه و عقـد قـرارداد و ارائـه
((ضمانت نامه انجام تعهدات)) از طرف برنده مناقصه، مسترد خواهد شد. چنانچه مناقصه گزار به هر علت از انعقـاد
قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد، سپرده برنده مناقصه، مسترد ميگردد و برنـده مناقصـه از ايـن بابـت حـق
هيچگونه اعتراض يا ادعايي تحت هر عنوان منجمله جبران خسارت و غيره نخواهد داشت.
تبصره : در صورتيكه برنده مناقصه براي مدتي كه مناقصه گزار جهت تحويـل تضـمين انجـام تعهـدات و يـا امضـاء
قرارداد، معين خواهد كرد اقدام به تهيه و تحويل تضمين انجام تعهدات و يا امضاء قرارداد ننمايد در اينصورت وجه
تضمين برنده مناقصه بدون هيچگونه تشريفات قضائي به نفع مناقصـه گـزار ضـبط خواهـد شـد. در چنـين مـوردي
مناقصه گزار نفر دوم را در صورت تشخيص مناقصه گزار بعنوان برنده اعلام مي كنـد و در صـورتيكه نفـر دوم نيـز
بشرح مذكور به موقع تضمين انجام تعهدات تسليم ننمايد و حاضر بـه انعقـاد قـرارداد نشـود. تضـمين شـركت در
مناقصه او نيز ضبط خواهد شد و علاوه بر ضبط تضمينهاي شركت در مناقصه، مناقصه گزار مي تواند اسامي پيشـنهاد
دهندگان را موقتاً از فهرست مناقصه گران حذف نمايد.
3 ) چنانچه مناقصه گزار به تباني و مواضعه بين پيشنهاد دهندگان وقوف حاصل نمايد اينگونه پيشـنهادها را مـردود
اعلام نموده و پيشنهاد دهندگان متخلف را براي مدتي كه ممكن است دائمي باشد از صـورت پيمانكـاران ذيصـلاح
براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود. پيشنهاد دهندگان حق اعتراض يا مطالبه اعلام مبناي تشـخيص مـذكور و
غيره را ندارند.
4 ) نشاني شركت كنندگان همان است كه در برگ نرخ پيشنهادي و ساير اوراق اين مناقصه ذكر شده و مكاتبـاتي
كه به آدرس مذكور ارسال شود ابلاغ شده تلقي خواهد گرديد مگر اينكه هرگونه تغييري در نشاني ، قبلاً و كتباً به
اين واحد اطلاع داده شده باشد.
5 ) اين دعوتنامه و ساير مدارك مناقصه بايستي محرمانه تلقي گرديده و نبايستي هيچگونـه اطلاعـاتي در خصـوص
آن افشاء گردد.
6 ) اسناد و مدارك لازم جهت شركت در مناقصه پس از تهيه و تكميـل توسـط پيشـنهاد دهنـده بايـد بشـرح زيـر
تفكيــــك و در ســــه پاكــــت لاك و مهــــر شــــده بــــه اســــامي پاكــــت «الــــف» و پاكــــت
«ب» و پاكت «ج» و صرفاً با ذكر عنوان مناقصه در روي آن ، بـدون اشـاره بـه محتويـات مربوطـه و يـا هـر گونـه
اطلاعات ديگر، ارائه گردد

– پاكت «الف» صرفاً حاوي ((تضمين شركت در مناقصه)) به مبلغ 2,050,000,000/- ريال «دو ميليارد و پنجـاه
ميليون ريال» بوده و بايستي به يكي از دو صورت زير ارائه گردد :
الف : ارائه رسيد وجه مبني بر واريز مبلغ فوق الذكر به حساب سپرده شماره 467274724 بانـك تجـارت شـعبه
پتروشيمي خراسان بنام شركت پتروشيمي خراسان.
ب : ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه به نفع پتروشيمي خراسان، به ميزان مبلغ فوق الـذكر كـه ابتـدا بـراي
مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نيز با اعلام مناقصه گزار براي مدت (30 روز) ديگر قابل تمديد باشد.
تبصره : بدينوسيله تاكيد ميگردد كه قيد شماره و عنوان مناقصه روي رسيد وجه نقد و ضـمانتنامه بـانكي ضـروري و
الزامي است.
– پاكت «ب» صرفاً حاوي گواهينامة پروانة توليد يا گواهي نمايندگي فروش معتبر همراه بـا تصـوير پروانـه توليـد،
استانداردهاي معتبر، گواهي بيمه نامه توليدات، گزارش مواد مصرفي در فرآيند توليد، آگهي روزنامه رسمي كشـور،
كپي آگهي تاسيس شركت، كپي اساسنامه شركت ، كپي آگهي ثبت شركت، كپي آگهي آخرين تغييرات دارنـدگان
امضاء مجاز براي اسناد مالي و تعهدآور و آدرس قانوني شركت، ارائه مشخصـات دارنـدگان امضـاء تعهـد آور بـه
همراه نمونه گواهي امضاء ، ارائه مشخصات اعضاء هيات مديره و ارائه تصوير شناسنامه ، كارت ملي مـدير عامـل و
صاحبان امضاء و صاحبان امضاء مجاز ،كد اقتصادي، شناسه ملـي، اصـل يـا كپـي سـوابق كـاري، معرفـي نامـه هـا،
رضايتنامهها، و غيره را بانضمام اصل يك نسخه مهر و امضاء شده اسناد مناقصه (دعوتنامه ،برگه پيشنهادنرخ بـدون
درج قيمت، نمونه قرارداد و ضمائم و…) با قيد عبارت «خوانده شد و مورد قبول است» در ذيل آن.
– پاكت «ج» صرفاً حاوي برگ تكميل شده پيشنهاد نرخ قيمت و ديگر اوراق آناليز محاسـبات. فـرم پيشـنهاد نـرخ
فروشنده بايد بدون قلم خوردگي و بطور خوانا تكميل شود چنانچه پيشنهاد دهندگان در ارائه نرخهـاي پيشـنهادي و
در محاسبات خود، دچار اشتباهي به ضرر خود شده باشند حق هيچگونه ادعائي نخواهند داشت، در هر حال نرخهاي
پيشنهادي كه در فرم پيشنهاد نرخ فروشنده قيد شده اند ملاك عمل قرار مي گيرد.
7 ) فروشنده بايد نرخ پيشنهادي خود را بصورت ناخالص با احتساب كليه كسورات قانوني ( بدون احتساب ماليـات بـر
ارزش افزوده ) اعلام نموده و قيمت ارائه شده مقطوع ميباشد.
8 ) تأمين و پرداخت وجوه مربوط به خريد مدارك شركت در مناقصه يا هزينههايي را كه پيشنهاد دهندگان بابـت
تهيه و تسليم پيشنهادات خود متحمل شده اند تماماً و تحت هر عنوان بعهده شركت كنندگان در مناقصه بوده و به هيچ عنوان وجهي ازاين بابت به ايشان باز پرداخت نخواهدشد