مناقصه شماره -40131054PKS

باسلام ؛
شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عـام) که منبعد در این اسناد «مناقصهگزار» نامیده میشود در نظر دارد انجام خرید
موضوع فوقالذکر را بر اساس شرایط مندرج در مدارك و اسناد ضمیمه و از طریق مناقصه به فروشنده واجد شـرایط
واگذار نماید. مقتضی است در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه ، نسبت به بررسی و تکمیل مدارك پیوسـت (
بدون هر گونه دخل و تصرف و خط خوردگی ) اقدام و کلیه مدارك فوق را بشرح بند 6 این دعوتنامه ، تا آخر وقت
اداري روز 1402/02/27 تکمیل و در مقابل اخذ رسید تحویل این امور نمائید.
آخرین مهلت تسلیم مدارك، مطابق زمان درج شده در این اسناد می باشد ، چنانچه این مدت تمدید گردد ، حسب
مورد اطلاع رسانی از طریق سایت شرکت پتروشیمی خراسان و یا مکاتبه با مناقصه گرانی که دریافت اسناد مناقصـه
را مکتوب اعلام نموده اند ، خواهد رسید .
شرکتکنندگان در مناقصه لازم است به نکات ذیل توجه نمایند:
1 ) پیشنهاد دهندگان باید نسبت به بررسی همه جانبه کلیه عواملی که ممکن است بنحوي در تعیین مبلغ پیشنهادي
مؤثر باشد اقدام نموده و قبل از تسلیم پیشنهاد خود ، اسناد و مدارك مناقصه را دقیقـاً مطالعـه و بررسـی و از مفهـوم
جزء به جزء آنها اطلاع کامل حاصل نمایند. واحد خدمات فنی مستقر در محل مجتمع پتروشـیمی خراسـان (داخلـی
2420) آماده پاسخگوئی و راهنمائی در زمینه هرگونه ابهام در مدارك مناقصه و ارائـه توضـیحات مقتضـی میباشـد.
طرح هرگونه عذر و بهانه از طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر عدم فهم مطالب اسناد مناقصـه و یـا ادعـاي نارسـا بـودن
مطالب مندرج در آنها مردود و غیر قابل قبول خواهد بود.
2 ) مناقصه گزار در رد یا قبول تمام یا بخشی از پیشنهادات واصله و همچنین پیشنهادهائیکه بعد از مؤعد مقرر فـوق
الذکر ، تحویل گردد مختار است و ارائه دهندگان پیشنهاد حق هیچگونه اعتراض یا ادعایی در این خصوص نخواهند
داشت. هیچیک از پیشنهادات قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام کتبی درباره چنین قبـولی بوسـیله مناقصـه
گزار براي پیشنهاد دهنده فرستاده شده باشد. پس ازاعلام برنده مناقصه به غیر از سپردههاي نفر برنـده و نفـر دوم ،
سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد. سپرده نفردوم بعد از اعلام برنده مناقصه و عقد قرارداد و ارائـه ((ضمانت نامه انجام تعهدات)) از طرف برنده مناقصه ، مسترد خواهد شد. چنانچه مناقصه گزار به هـر علـت از انعقـاد
قرارداد با برنده مناقصه منصرف گردد ، سپرده برنده مناقصه ، مسترد میگردد و برنـده مناقصـه از ایـن بابـت حـق
هیچگونه اعتراض یا ادعایی تحت هر عنوان منجمله جبران خسارت و غیره نخواهد داشت .
3 ) چنانچه مناقصه گزار به تبانی و مواضعه بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید اینگونـه پیشـنهادها را مـردود
اعلام نموده و پیشنهاد دهندگان متخلف را براي مدتی که ممکن است دائمی باشد از صـورت فروشـندگان ذیصـلاح
براي دعوت به مناقصه حذف خواهد نمود. پیشنهاد دهندگان حق اعتراض یا مطالبه اعلام مبنـاي تشـخیص مـذکور و
غیره را ندارند.
4 ) نشانی شرکت کنندگان همان است که در برگ نرخ پیشنهادي و سایر اوراق این مناقصه ذکر شـده و مکاتبـاتی
که به آدرس مذکور ارسال شود ابلاغ شده تلقی خواهد گردید مگر اینکه هرگونه تغییري در نشانی ، قبلاً و کتباً بـه
این واحد اطلاع داده شده باشد.
5 ) این دعوتنامه و سایر مدارك مناقصه بایستی محرمانه تلقی گردیده و نبایستی هیچگونه اطلاعاتی در خصوص آن
افشاء گردد.
6 ) اسناد و مدارك لازم جهت شرکت در مناقصه پس از تهیه و تکمیل توسط پیشنهاد دهنده باید بشرح زیر تفکیک
و در سه پاکت لاك و مهر شده به اسامی پاکت « الف » و پاکت «ب» و پاکت «ج» و صرفاً با ذکر عنوان مناقصه
در روي آن ، بدون اشاره به محتویات مربوطه و یا هر گونه اطلاعات دیگر ، ارائه گردد :
– پاکت «الف» صرفاً حاوي (( تضمین شرکت در مناقصه)) به مبلغ 5.075.000.000/- ریال « پنج میلیارد و هفتاد
و پنج میلیون ریال» بوده و بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد :
الف : ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر به حساب سپرده شـماره 467274724 بانـک تجـارت شـعبه
پتروشیمی خراسان بنام شرکت پتروشیمی خراسان.
ب : ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع پتروشیمی خراسان ، به میزان مبلغ فوق الـذکر کـه ابتـدا بـراي
مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعلام مناقصه گزار براي مدت (30 روز) دیگر قابل تمدید باشد.
تبصره : بدینوسیله تاکید میگردد که قید شماره و عنوان مناقصه روي رسید وجه نقد و ضـمانتنامه بـانکی ضـروري و
الزامی است.

– پاکت «ب» صرفاً حاوي مشخصات و مدارك فنی و کاتولوگ دستگاه، گواهینامۀ پروانۀ تولید یا گواهی نماینـدگی
فروش معتبر همراه با تصویر پروانه تولید ، استانداردهاي معتبر ، گواهی بیمه نامه تولیدات ، گزارش مواد مصـرفی در
فرآیند تولید ، ارائه certificate هاي مربوطه از شرکتهاي معتبر ، کپی اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی کشور
، کپی آگهی تاسیس شرکت ، کپی آگهی آخرین تغییرات دارندگان امضاء مجاز براي اسناد مالی و تعهدآورو آدرس
قانونی شرکت، ارائه مشخصات دارندگان امضاء تعهدآور به همراه نمونه گواهی امضاء ، ارائه مشخصات اعضاء هیات
مدیره و ارائه تصویر شناسنامه ، کارت ملی مدیرعامل و صاحبان امضاء مجاز،کد اقتصادي، شناسه ملی، اصل یا کپـی
سوابق کاري، معرفینامه ها، رضایتنامهها، و غیره ، را بانضمام اصل یـک نسـخه مهـر و امضـاء شـده اسـناد مناقصـه
(دعوتنامه، برگه پیشنهاد نرخ بدون درج قیمت، نمونه قرارداد و ضمائم و…) با قید عبارت «خوانده شد و مورد قبـول
است» در ذیل آن .
– پاکت «ج» صرفاً حاوي برگ تکمیل شده پیشنهاد نرخ قیمت و دیگر اوراق آنـالیز محاسـبات. فـرم پیشـنهاد نـرخ
فروشنده باید بدون قلمخوردگی و بطور خوانا تکمیل شود چنانچه پیشنهاد دهندگان در ارائـه نرخهـاي پیشـنهادي و
درمحاسبات خود ، دچار اشتباهی به ضرر خود شده باشند حق هیچگونه ادعائی نخواهند داشت، در هر حال نرخهـاي
پیشنهادي که در فرم پیشنهاد نرخ فروشنده قید شده اند ملاك عمل قرار می گیرد.
7 ) فروشنده باید نرخ پیشنهادي خود را بصورت ناخالص با احتساب کلیه کسورات قانونی ( بدون احتساب مالیـات بـر
ارزش افزوده ) اعلام نموده و قیمت ارائه شده مقطوع میباشد.
8 ) تأمین و پرداخت وجوه مربوط به خرید مدارك شرکت در مناقصه یا هزینههایی را که پیشنهاد دهنـدگان بابـت
تهیه و تسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند تماماً و تحت هر عنوان بعهده شرکت کنندگان درمناقصـه بـوده وبـه
هیچ عنوان وجهی ازاین بابت به ایشان باز پرداخت نخواهدشد.
9 ) پیشنهادات واصله از تاریخ تسلیم که در دعوتنامه ذکر شده است تا سه (3) ماه معتبر خواهد بود. در این مـدت
مناقصه گزار میتواند در هر موقع قبولی پیشنهاد را با اعلام کتبی به پیشنهاد دهنده اعلام نماید. در آن صـورت برنـده
مناقصه ملزم به امضاء قرارداد و ارائه تضمینات مربوطه و اجراء مفاد آن میباشد. پس از اعلام کتبی چنانچـه برنـده
مناقصه پیشنهاد خود را مسترد دارد و یا به هر دلیلی از امضاي قرارداد خودداري نماید سپرده وي بـه نفـع مناقصـه
گزار ضبط خواهد شد.