طراحي و ساخت درام جديد گاز سوخت N-2144D مجتمع پتروشيمي خراسان

متن کامل خبر