مناقصه اجاره انبار(شماره 72-1402 (و عملیات تخلیه و بارگیري در کانتینر یا کشتی و ترخیص محصولات صادراتی مجتمع پتروشیمی خراسان (شماره 73-1402(

متن کامل خبر