مناقصه ها و مزایده ها

پروژه بروزرسانی هيتر H-3101 واحد ملامين
کد 1402-19
تاریخ انتشار 1402/05/04
تاریخ پایان 1402/05/21
خريد خودروی سنگين فوماتيك آتش نشانی
کد PKD-402101
تاریخ انتشار 1402/04/22
تاریخ پایان 1402/05/07