طراحی و ساخت درام جدید گاز سوخت D-2144n مجتمع پتروشیمی خراسان

متن کامل خبر